ภาษาไทย | Englishการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคส์สำหรับการออกแบบเครื่องประดับและกระบวนการผลิต
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ และคณะ
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการการศึกษาศักยภาพและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่แข่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Thailand's Gems & Jewelry Guide Book(English and Thai)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การศึกษาปัจจัยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
สามหมื่นล้านเหรียญ...อัญมณีและเครื่องประดับตะวันออกกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
พัฒนาระบบการสื่อสารเรื่องสีเพื่อการประเมินคุณภาพของอัญมณี ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ และคณะ
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คลินิกภาษีอัญมณี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กฎหมาย
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศนำเข้าที่สำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดใหม่ที่สำคัญของไทย : ยุโรปตะวันออก (โปแลนด์และเช็ก)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบทดสอบความแน่นของอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
จักร จันทลักขณา และคณะ
หนังสือฟรี
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คลินิกภาษีเครื่องประดับเงิน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กฎหมาย
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Silver Book : คู่มือการตลาดเชิงรุกและพัฒนารูปแบบชุดเครื่องประดับเงินที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การหาสภาวะเหมาะสมในการเผาแซฟไฟร์
พงศ์ทิพย์ วิโนทัย และคณะ
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
ตลาดเครื่องประดับสวีเดนและเดนมาร์ก
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GIT
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การขึ้นรูปเครื่องประดับเงินด้วยวิธีการอัดผงโลหะของอนุภาคนาโนของเงิน
พิมพ์ทอง ทองนพคุณ และคณะ
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คู่มือเพือผู้หญิงที่รักอัญมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
GIT
อัญมณีและเครื่องประดับ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 


54.163.54.95