GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> FTA ความตกลงการค้าเสรี:สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.33


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง เขตการค้าเสรี -- ไทย, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย, ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
รหัสหนังสือ­ 09000014
เลข ISBN 9789748230443
ปีที่นำเข้า 2016-01-21
จำนวนหน้า 88
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด การเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีของไทย อันเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างพันธมิตรและเปิดประตูการค้าสู่ประเทศต่างๆ การสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุน การลดอุปสรรคทางการค้าทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรักษาสถานะการแข่งขัน สร้างอําานาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าที่ต่างเร่งดําเนินการเจรจาเขตการค้าเสรีอยู่มากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และมีส่วนให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลกต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.84.139.101