GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย, อุตสาหกรรมอัญมณี --ไทย, การควบคุมสินค้าขาเข้า
รหัสหนังสือ­ 09000019
เลข ISBN 978974722228
ปีที่นำเข้า 2016-01-22
จำนวนหน้า 319
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด โครงการงานวิจัยการศึกษามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยเฉพาะการศึกษาถึงกฎระเบียบและมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศคู่ค้าสำคัญและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของไทยคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย รวมทั้งกฎเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ภายใต้\r\nFTA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าเหล่านี้ เพื่อที่จะนำผลที่ได้รับมาใช้ประกอบการวางแผนด้าน การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11