GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> โครงการการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดใหม่ที่สำคัญของไทย : สหพันธรัฐรัสเซีย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค -- สหพันธรัฐรัสเซีย
รหัสหนังสือ­ 09000021
เลข ISBN 9749419243
ปีที่นำเข้า 2016-01-22
จำนวนหน้า 93
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด โครงการการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดใหม่ที่สําคัญของไทยจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รสนิยม รูปแบบสินค้า ระดับราคา ตลอดจนช่องทางการจําหน่ายในประเทศผู้ซื้อที่มีศักยภาพ รวมทั้งทําการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดดังกล่าว เพื่อช่วยในการกําหนดกลยุทธ์การผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้า และช่องทางการจําหน่ายสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพของไทยในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐเช็ก และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11