GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> โครงการการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภาษีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งระบบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง อัญมณี--ภาษี, เครื่องประดับ--ภาษี
รหัสหนังสือ­ 09000069
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2016-11-02
จำนวนหน้า 113
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด โครงการการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภาษีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งระบบ เน้นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะปัจจุบันของสิทธิประโยชน์และข้อจำกัดที่มีในการใช้มาตรการด้านภาษีต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งระบบ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน/ข้อจำกัด จุดแข็ง/ประโยชน์ ของมาตรการด้านภาษีประเภทต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ซึ่งการศึกษาครอบคลุม 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็นแรก ภาษีอากรที่จัดเก็บโดยกรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และประเด็นที่สอง ธุรกิจที่ครอบคลุม ได้แก่ ธุรกิจเจียระไนอัญมณี ธุรกิจการผลิตและประกอบอัญมณีและเครื่องประดับ และธุรกิจจัดจำหน่ายและส่งออก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213