GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> โครงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมอัญมณี --ไทย
รหัสหนังสือ­ 09000122
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-06-23
จำนวนหน้า 117
จำนวนหนังสือ 8 เล่ม
รายละเอียด โครงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาของนานาประเทศในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีทั้งใน ระดับโลกและระดับภูมิภาค ปัจจัยแห่งความสาเร็จและวิธีปฏิบัติที่ดีของนานาประเทศในการพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการค้าพลอยสี ตลอดจนศึกษาความพร้อมของไทยในการยกระดับสู่ศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก ได้อย่างยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213