GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> JD-Jewelry Design -> โครงการการพัฒนาเครื่องประดับอัญมณี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณี จังหวัดจันทบุรี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นันทรัตน์ บุนนาค และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ JD-Jewelry Design
หัวเรื่อง การออกแบบเครื่องประดับ, เครื่องประดับ--การออกแบบ, เครื่องประดับ -- จันทบุรี -- การออกแบบ
รหัสหนังสือ­ 09000150
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-23
จำนวนหน้า 223
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องประดับอัญมณี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณี จังหวัดจันทบุรี (Product Development for Gems and Jewelry Community Enterprise in Chanthaburi)” นี้ดาเนินการโดย คณะผู้วิจัยจากคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้แผนงานพัฒนาและขยายตลาดสินค้า สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเครื่องประดับเงินประกอบพลอยเนื้ออ่อนของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213