GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> โครงการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของผู้ซื้อชาวต่างชาติ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิทวัส รุ่งเรืองผล และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง เครื่องประดับ -- การบริโภค
รหัสหนังสือ­ 09000164
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-25
จำนวนหน้า 343
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด โครงการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของผู้ซื้อชาวต่างชาติเป็นหนึ่งในโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำงานวิจัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับของผู้ซื้อชาวต่างชาติ รวมถึงทัศนคติที่ผู้ซื้อมีต่ออัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพื่อนำผลจากพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริง มาใช้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11