GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สสว.
สำนักพิมพ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย, อุตสาหกรรมอัญมณี --ไทย
รหัสหนังสือ­ 09000199
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-10-09
จำนวนหน้า 122
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550-2554 หากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกต่อ GDP จะพบว่า มูลค่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีสัดส่วนเฉลี่ยต่อ GDP อยู่ราวร้อยละ 3.45(1) ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยสูง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11