GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> โครงการวิจัยอัญมณีนาโนของพลอยคอรันดัมที่ผ่านการเผาด้วยสารเบริลเลียมและสีในเพชร : รายงานฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พรสวาท วัฒนกูล และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ, อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ--ความร้อน, คอรันดัม
รหัสหนังสือ­ 09000263
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-07-24
จำนวนหน้า 220
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด ผลการวิจัยในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และฐานข้อมูลของเครื่องมือขั้นสูงชนิดต่างๆ ได้แก่ FTIR, UV-VIS-NIR, LA-ICPMS, SEM และ TEM ของพลอยคอรันดัมดิบชนิดที่มีลักษณะขาวขุ่นเป็นนํ้านมหรือแบบไหม (milky-silky) และมีความโปร่งน้อย จากแหล่งมาดากัสการ์และศรีลังกา เพื่อใช้ในการศึกษามลทินขนาดเล็กในพลอย รวมถึงเปรียบเทียบและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภายหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการเผาแบบใส่สารเบริลเลียม (Be) และเผาแบบเตานํ้ามัน (Fuel furnace) นอกจากนี้ได้จัดหาตัวอย่างจากท้องตลาดที่คาดว่าจะมีเบริลเลียมเป็นองค์ประกอบมาใช้ในการวิจัยเปรียบเทียบด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น/ประกอบในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213