ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> JD-Jewelry Design
รายการหนังสือ : 10 รายการ

Silver Book : คู่มือการตลาดเชิงรุกและพัฒนารูปแบบชุดเครื่องประดับเงินที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคส์สำหรับการออกแบบเครื่องประดับและกระบวนการผลิต
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Matrix 6.3 Instruction Manual : software for jewelry artisans
Gemvision
Gemvision Corporation
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ
อรพินท์ พานทองและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยใช้แร่รัตนชาติเนื้ออ่อนเป็นองค์ประกอบ
ระวิวรรณ วงศ์สุรไกรและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Matrix 7 : Instruction Manual Addendum
Gemvision
Gemvision Corporation
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ
ธนกฤต ใจสุดา และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Dupuis Jewels Spring 2015 (TORONTO 14 JUNE 2015)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Dupuis Jewels Fall 2015 (TORONTO 22 NOVEMBER 2015)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Dupuis Important Jewels Spring 2017 (TORONTO 11 JUNE 2017)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 

10.10.10.1