GIT Library
 
ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> JD-Jewelry Design
รายการหนังสือ : 25 รายการ

 1 2 > 
Silver Book : คู่มือการตลาดเชิงรุกและพัฒนารูปแบบชุดเครื่องประดับเงินที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคส์สำหรับการออกแบบเครื่องประดับและกระบวนการผลิต
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Matrix 6.3 Instruction Manual : software for jewelry artisans
Gemvision
Gemvision Corporation
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ
อรพินท์ พานทองและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยใช้แร่รัตนชาติเนื้ออ่อนเป็นองค์ประกอบ
ระวิวรรณ วงศ์สุรไกรและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Matrix 7 : Instruction Manual Addendum
Gemvision
Gemvision Corporation
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ
ธนกฤต ใจสุดา และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Dupuis Jewels Spring 2015 (TORONTO 14 JUNE 2015)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Dupuis Jewels Fall 2015 (TORONTO 22 NOVEMBER 2015)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Dupuis Important Jewels Spring 2017 (TORONTO 11 JUNE 2017)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ทางทะเล
วรชัย รวบรวมเลิศ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการการพัฒนาเครื่องประดับอัญมณี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณี จังหวัดจันทบุรี
นันทรัตน์ บุนนาค และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Matrix 8 : Instruction Manual, Book 1
Gemvision
Gemvision Corporation
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตเครื่องประดับ
เสรีวัฒน์ สิริเวสมาศ และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Cowan’s Auction Fine Jewelry and Timepieces (April 14, 2013)
Cowan’s
Cowan's Auctions
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Cowan’s Auction Fine Jewelry and Timepieces (December 6, 2015)
Cowan's
Cowan's Auctions
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 1 2 > 

3.84.139.101