ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology
รายการหนังสือ : 10 รายการ

โครงการการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศสมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการการพัฒนาเตาอุณหภูมิสูงแบบปรับบรรยากาศได้ สำหรับการเผาพลอย
พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการพัฒนาสภาวะของการเผาทับทิม (ปีที่ 2)
สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาพลอยเนื้ออ่อน ระยะที่ 2
สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซฟไฟร์
ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์
พรสวาท วัฒนกูล และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
เครื่องมือขั้นสูงในการวิจัยอัญมณี (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
พรสวาท วัฒนกูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของแหล่งสะสมตัวพลอยแซปไฟร์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีบริเวณ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
สมฤดี สาธิตคุณ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คู่มือการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในสาธารณรัฐแทนซาเนีย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 

10.10.10.1