ภาษาไทย | English



 1 2 3 4 5 >  Last ›
Dupuis Important Jewels Spring 2017 (TORONTO 11 JUNE 2017)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Wire Jewelry Workshop : Techniques for Working With Wire and Beads
Susan Ray
Krause Publications
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
The Journal of Gemmology (Vol.35 No.1)
Gem-A
Gemmological Association of Great Britain
หนังสือต่างประเทศ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Dupuis Jewels Fall 2015 (TORONTO 22 NOVEMBER 2015)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Journal of Gemmology (Vol. 35 No.5)
Gem-A
Gemmological Association of Great Britain
Journals and Magazines
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Dupuis Jewels Spring 2015 (TORONTO 14 JUNE 2015)
Dupuis
Dupuis Fine Jewellery Auctioneers
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Know the Passion : Colored Gemstones
Gemological Institute of America
GIA Thailand
CS-Coloured Stone
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
โครงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คลินิกภาษีเครื่องประดับแก้วคริสตัล
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กฎหมาย
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คลินิกภาษีเครื่องทองโบราณ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กฎหมาย
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คลินิกภาษีเครื่องถมและเครื่องเงินลงยา
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กฎหมาย
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
ทองลายโบราณสุโขทัย
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
คู่มือการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในสาธารณรัฐแทนซาเนีย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ
ธนกฤต ใจสุดา และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
 1 2 3 4 5 >  Last ›

10.10.10.1