GIT Library
 
ภาษาไทย | English 1 2 3 4 5 >  Last ›
โครงการวิจัยการตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก : รายงานฉบับสมบูรณ์
พรสวาท วัฒนกูล และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการวิจัยอัญมณีนาโนของพลอยคอรันดัมที่ผ่านการเผาด้วยสารเบริลเลียมและสีในเพชร : รายงานฉบับสมบูรณ์
พรสวาท วัฒนกูล และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่เพชรในจังหวัดพังงา
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการวิจัยเทคนิคการตรวจสอบสีเพชรที่เพิ่มคุณภาพด้วยการอาบรังสี : รายงานฉบับสมบูรณ์
วิลาวัณย์ อติชาติ และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การทดสอบความแข็งทองรูปพรรณ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
ธนภัทร ศรีโมรา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเพิ่มความแข็งของทองคำ 18 กะรัต โดยการทำให้เกิดโครงสร้างที่เป็นระเบียบ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
วินัย รักษาพันธ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เพชรสยาม (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
อัปสร สอาดสุด
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การขึ้นต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
กองบรรณาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
JM-Jewelry Making
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเพิ่มมูลค่าพลอยด้วยการเผา (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
วรุณี ถิรมงคล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Engagement ring buyers’ guide by Simongjewelry
Simongjewelry
Simon G. Jewelry
CS-Coloured Stone
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีควอตซ์และการตรวจสอบ
บุญทวี ศรีประเสริฐ และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การปรับปรุงคุณภาพเพทายและการวิเคราะห์ตรวจสอบ
บุญทวี ศรีประเสริฐ
กรมทรัพยากรธรณี
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลอยแท้ - พลอยเทียม
บุญทวี ศรีประเสริฐ
กรมทรัพยากรธรณี
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำ บ้านแม่มอกหัวน้ำ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
บุญทวี ศรีประเสริฐ และคณะ
กรมทรัพยากรธรณี
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 1 2 3 4 5 >  Last ›

54.234.227.202