GIT Library
 
ภาษาไทย | English


ผลการค้นหา
รายการหนังสือ : 62 รายการ
สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 1 2 3 > 
Silver Book : คู่มือการตลาดเชิงรุกและพัฒนารูปแบบชุดเครื่องประดับเงินที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การปรับปรุงขนาดเกรนและความต้านทานการหมองของเงินสเตอร์ลิง 950 ด้วยสารประกอบซิลิคอน
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การหาสภาวะเหมาะสมในการเผาแซฟไฟร์
พงศ์ทิพย์ วิโนทัย และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาโอกาสการค้าเครื่องประดับเงินไทยในส่วนตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคส์สำหรับการออกแบบเครื่องประดับและกระบวนการผลิต
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
พัฒนาระบบการสื่อสารเรื่องสีเพื่อการประเมินคุณภาพของอัญมณี ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การขึ้นรูปเครื่องประดับเงินด้วยวิธีการอัดผงโลหะของอนุภาคนาโนของเงิน
พิมพ์ทอง ทองนพคุณ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบทดสอบความแน่นของอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
จักร จันทลักขณา และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบที่สามารถสร้างภาพร่างอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ
สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
แผนงานการประยุกต์เครื่องเร่งลำอนุภาค สำหรับเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติ
ธีรวรรณ บุญญวรรณ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการการใช้เทคนิคไนโตรเจนไอออนอิมพลานเตชั่น เพื่อเพิ่มสมบัติเชิงแสงพลอยธรรมชาติสีน้าเงินอมเขียว
เสวต อินทรศิริ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 2
นราศรี ไววนิชกุล และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อรุบล โชติพงศ์ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระดับสีทองคำกะรัตสีเหลือง ระยะที่ 1
สุรัตน์ วรรณศรี และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาและการผลิตโลหะผสมสำเร็จรูปที่ใช้ประกอบอัญมณี
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษามลทินในพลอยคอรันดัมเพื่อการจัดแบ่งแหล่งกำเนิดและมาตรฐาน ปีที่3
สุพร อินทโสภา และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการทำเครื่องประดับในรูปแบบล้านนาโดยใช้พลอยเนื้ออ่อนเขตภาคเหนือตอนบน
ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ
อรพินท์ พานทองและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
JD-Jewelry Design
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 1 2 3 > 

34.204.43.11