GIT Library
 
ภาษาไทย | English


ชนิดหนังสือ -> หนังสืออาเซียน
รายการหนังสือ : 10 รายการ

ASEAN Do's and Don'ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts ราชอาณาจักรกัมพูชา
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts ราชอาณาจักรไทย
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts สหพันธรัฐมาเลเซีย
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐสิงค์โปร์
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
จิรประภา อัครบวร หัวหน้าโครงการ ; วัลลภ ใหญ่ยิ่ง หัวหน้าทีมวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
MK-Marketing
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 

3.84.139.101