ภาษาไทย | English


ชนิดหนังสือ -> วารสารต่างประเทศ
รายการหนังสือ : 3 รายการ

World Diamond Magazine (Issue 01-08)
The World Diamond Mark and JTR
Jewellery Exporters' Association
Journals and Magazines
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
Journal of Gemmology (Vol. 35 No.5)
Gem-A
Gemmological Association of Great Britain
Journals and Magazines
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 
The Journal of Gemmology (Vol.35 No.1)
Gem-A
Gemmological Association of Great Britain
หนังสือต่างประเทศ
จำนวนหนังสือ : 2 เล่ม
 

10.10.10.1